About us

Help Ghana supports projects in the field of education and health care, or income-generating initiatives that help groups become self-supporting. We mainly focus on women's groups, because women in Ghana take care of the children. A project must be supported by the local community. They must also contribute in the form of labour, land and/or raw materials. Help Ghana only supports small projects (up to a maximum of € 10,000) and strives for full feedback on the progress of the project from the local organization. Method When an application is submitted to Help Ghana, the board checks whether the project meets the criteria. Subsequently, the applicants are sent a questionnaire with questions about the purpose, size, own contribution, co-financiers, references from government agencies, and a detailed budget. For infrastructure, a construction drawing with specified specifications must also be submitted. Our local contact person then visits the project to assess the application. Based on this information, the board decides whether a project can be supported. Progress and Monitoring Our Ghanaian contact person discusses planning and responsibilities with the local organization in advance, after which a cooperation agreement is signed. During the implementation, our contact person visits the project to discuss progress and possible bottlenecks. In addition, there is a bi-monthly report from both the project leaders and our contact person, which is discussed in the board meeting.

Onze Projecten

Een impressie van onze afgeronde projecten vind u via deze link
Alle Projecten

Doel en werkwijze

Stichting Help Ghana (sedert 1983) steunt projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg en projecten die groepen helpen in hun eigen onderhoud te voorzien. Wij richten ons bij die ‘income generating projects’ vooral op vrouwengroepen, omdat vrouwen in Ghana de zorg hebben voor de kinderen. Een project moet gesteund worden door de gemeenschap waarvoor het is bedoeld. Die gemeenschap zal zelf ook moeten bijdragen in de vorm van arbeid, grond en/of grondstoffen. Help Ghana steunt alleen kleine projecten en streeft naar volledige terugkoppeling over de voortgang van het project door de lokale organisatie.
Werkwijze
Als een aanvraag bij Help Ghana binnenkomt, bekijkt het bestuur of het project aan de criteria voldoet. Als dat zo is, krijgen de aanvragers een project questionnaire toegestuurd met vragen over het project; resp. omvang, eigen inbreng, co-financiers, referenties van overheidsinstanties, kerken, etc. Verder dient er een uitgewerkte begroting en indien van toepassing een bouwtekening met gespecificeerd bestek te worden ingediend. Onze lokale contactpersoon bezoekt eveneens het project. Als het vragenformulier terugkomt, beslist het bestuur, mede op basis van de informatie van onze contactpersoon, of het project kan worden gesteund.
Voortgang en Monitoring
Voor de start van een project bespreekt onze Ghanese contactpersoon met de lokale organisatie de planning en verantwoordelijkheden, en wordt er een samenwerkingsovereenkomst getekend. Tijdens de uitvoering bezoekt onze contactpersoon het project om de voortgang en eventuele knelpunten te bespreken. Daarnaast is er een tweemaandelijkse rapportage van zowel de projectleiders als onze contactpersoon die in de bestuursvergadering worden besproken.
Resultaten
Stichting Help Ghana heeft geen CBF-keurmerk. De kosten hiervan vinden wij voor een kleine stichting als de onze te hoog. Wij geven er de voorkeur aan alle donaties aan de projecten ten goede te laten komen. We hebben echter wel officieel de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor de belastingdienst. Op verzoek kunnen wij u een bestedingsverslag toezenden.
onderwijs
gezondheidszorg
Totaal afgeronde projecten

Ons bestuur

Het bestuur vergadert ongeveer om de zes weken bij een van de bestuursleden thuis. Doordat de bestuursleden hun reis- en andere kosten zelf betalen, is het mogelijk 95% van de ingezamelde gelden ten goede te laten komen aan de projecten. We maken gebruik van Ghanese contactpersonen en adviseurs waaronder Jackson Oppon-Nimoh in Haarlem, Kingsley Kwame Safo en Kwaku Amoah Maxwell in Accra die we allen al meer dan vijftien jaar kennen.
Ons bestuur
Ons bestuur

Het bestuur van de Stichting Help Ghana bestaat uit mensen die in Ghana hebben gewoond en gewerkt als vrijwilliger (sinds 1988).

Iede Koffeman

Voorzitter

Trainer/coach, teamontwikkeling & verandermanagement

Hans de Bekker

Vice-voorzitter

Medisch Anthropoloog en werkzaam als onderzoeker bij Hogeschool Inholland

Viola Stoppels

Secretaris & Penningmeester

eigenaar van Springstaff Werving en Selectie

Bilge Muhurdaroglu

Bestuurslid & Webbeheer

Fotograaf

Ellen Vianen

Bestuurslid

Senior gedragsdeskundige bij Humanitas

Contact

ABN/AMRO Bank: NL 84 ABNA 050.38.25.778 t.n.v. Stichting Help Ghana in Den Haag

RSIN / Fiscaal nummer: 816170368

Adres
Benoordenhoutseweg 23,
2596 BA Den Haag
Contact