Over Ons

Stichting Help Ghana is een kleine groep vrijwilligers in Nederland. Met hulp van onze donateurs en sponsoren steunen wij ontwikkelingsprojecten in Ghana. Ons doel: de levensomstandigheden van vooral kwetsbare bevolkingsgroepen verbeteren. We hechten veel belang aan de inbreng van de lokale bevolking bij de aanvraag en organisatie van een project. Wij vinden het essentieel om bij een project arbeidskrachten uit het dorp in te schakelen. lees verder

Actuele Projecten

Ieder jaar weer zien wij wat er dankzij uw steun gedaan kan worden en wat dit betekent voor de mensen in Ghana. Uiteindelijk hopen we hiermee kwetsbaren meer kansen te bieden op een beter bestaan.

Doel en werkwijze

Stichting Help Ghana (sedert 1983) steunt projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg en projecten die groepen helpen in hun eigen onderhoud te voorzien. Wij richten ons bij die ‘income generating projects’ vooral op vrouwengroepen, omdat vrouwen in Ghana de zorg hebben voor de kinderen. Een project moet gesteund worden door de gemeenschap waarvoor het is bedoeld. Die gemeenschap zal zelf ook moeten bijdragen in de vorm van arbeid, grond en/of grondstoffen. Help Ghana steunt alleen kleine projecten (tot circa € 5.000) en streeft naar volledige terugkoppeling over de voortgang van het project door de lokale organisatie.
Werkwijze
Als een aanvraag bij Help Ghana binnenkomt, bekijkt het bestuur of het project aan de criteria voldoet. Als dat zo is, krijgen de aanvragers een project questionnaire toegestuurd met vragen over het project; resp. omvang, eigen inbreng, co-financiers, referenties van overheidsinstanties, kerken, etc. Verder dient er een uitgewerkte begroting en indien van toepassing een bouwtekening met gespecificeerd bestek te worden ingediend. Onze lokale contactpersoon bezoekt eveneens het project. Als het vragenformulier terugkomt, beslist het bestuur, mede op basis van de informatie van onze contactpersoon, of het project kan worden gesteund.
Voortgang en Monitoring
Tijdens een bijeenkomst van onze contactpersoon met de lokale organisatie bespreekt hij de planning en verantwoordelijkheden, en wordt er een samenwerkingsovereenkomst getekend. Tijdens de uitvoering bezoekt onze contactpersoon het project om de voortgang en eventuele knelpunten te bespreken. Daarnaast is er een tweemaandelijkse rapportage van zowel de projectleiders als onze contactpersoon die in de bestuursvergadering worden besproken.
Resultaten
Stichting Help Ghana heeft geen CBF-keurmerk. De kosten hiervan vinden wij voor een kleine stichting als de onze te hoog. Het verkrijgen van een CBF-keurmerk kost namelijk €4.175,00 voor 5 jaar, plus een jaarlijkse bijdrage van €380,00. Ook de kosten van een Verklaring van geen bezwaar vinden wij te hoog voor Help Ghana: €785,00 voor anderhalf jaar en €395,00 voor een herbeoordeling. Wij geven er de voorkeur aan alle donaties aan de projecten ten goede te laten komen. We hebben echter wel officieel de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor de belastingdienst. Op verzoek kunnen wij u een bestedingsverslag toezenden.

Nieuws

Meer weten over onze projecten, lees ons nieuws archief
Nieuws archief
onderwijs
gezondheidszorg
Totaal afgeronde projecten

Wie we zijn

Het bestuur vergadert ongeveer om de zes weken bij een van de bestuursleden thuis. Doordat de bestuursleden hun reis- en andere kosten zelf betalen, is het mogelijk 95% van de ingezamelde gelden ten goede te laten komen aan de projecten. We maken gebruik van Ghanese contactpersonen en adviseurs waaronder Jackson Oppon-Nimoh in Haarlem, Kingsley Kwame Safo en Kwaku Amoah Maxwell in Accra die we allen al meer dan vijftien jaar kennen.
Ons bestuur
Ons bestuur

Het bestuur van de Stichting Help Ghana bestaat uit mensen die in Ghana hebben gewoond en gewerkt als vrijwilliger (sinds 1988).

Andrea Smits

Voorzitter

werkt als accountmanager bij Augeo Foundation, en eigenaar van Andrea Smits Consultancy

Hans de Bekker

Vice-voorzitter

Medisch Anthropoloog en werkzaam als onderzoeker bij Hogeschool Inholland

Cokky van der Venne

Secretaris

werkt als onderzoeker bij Parnassia Groep

Viola de Kort

Penningmeester

eigenaar van Springstaff Werving en Selectie

Bilge Muhurdaroglu

Bestuurslid

werkt als 3D visualisation artist bij NACO

Contact

ABN/AMRO Bank: NL 84 ABNA 050.38.25.778 t.n.v. Stichting Help Ghana in Den Haag

RSIN / Fiscaal nummer: 816170368

Adres
Postbus 63401,
2502 JK Den Haag

Benoordenhoutseweg 23,
2596 BA Den Haag
Contact